دانلود پایان نامه

2/09 9 مدیریت شکایات
9/991 9/55 9 دوره مکاتبات اداری
9/999

2/05 9 آشنایی با دستورالعملها و قوانین بیمه
9/915 9/12 9 آشنایی با قوانین حقوقی و خطاهای پرستاری
9/991

2/70 9 بهرهوری نیروی انسانی
9/917 9/11 9 مدیریت آموزشی
9/998

9/15 9 دوره خلاقیت و حل مسأله
9/995 9/11 9 مدیریت بحران
9/991

9/21 9 مهارتهای زندگی )خودآگاهی حل مسأله مقابله با خشم(
9/991 9/29 9 روشهای برقراری ارتباط موفق
9/991 15/98 9/82 9 استانداردسازی و اندازهگیری کیفیت خدمات
با توجه به جدول 1 و با تاکید بر میزان مقادیرt بهدست آمده، میتوان مطرح نمود که تفاوت معنیداری در سطح 91/9α = بین میانگین متوسط با میانگینهای آزمودنیها در مؤلفههای «جستجو در اینترنت»، «مهارت ارتباط مؤثر )حل تعارض()تفکر خلاق(»، «گزارش نویسی در پرستاری»، «دورهICDL مهارتهای هفت گانه کامپیوتر»، «اصول مدیریت

دانلود پایان نامه