دانلود پایان نامه

قـد گـلمی باشند. در خرداد ماه میو هها شروع بـه زرد شـدن کـرده و دراوایل تیر ماه همه میو ههای موجود بر گیاه زرد رنگ م ـی باشـند .
در اواخر تیر ماه 09 درصد می ـو ههـا ی موجـود بـرروی پای ـ ههـاریزش داشتهاست. هر میوه در هر حجره حاوی 2 بذر است. در اوایل مرداد میو ههـا کـاملاً از گی ـاه جـدا شـده و بـرروی زم ـین ریخت هاند. در این میان نشانه های ابتدایی تغییر رنگ برگ هـا نی ـز از اوایل تی ـر مـاه آغـاز شـده و کـم کـم بـرگهـا رو بـه زرد ی می گراید .در شهریور ماه برگ های گیاه کاملاً زرد شده و تا مهـر ماه گیاه فاقد برگ می باشد. دوران خواب گیاه تـا اواخـر اسـفند ماه ادامه داشته و از اواخر اسفند ماه دوباره نشانه های اولیه رشد رویشی در گیاه دیده می شود .آمار اقلیمی نشان می دهـد کـه بـاافزایش دمای حداکثر تا 83 درجه سانتی گراد، خزان برگ ها آغاز می شود، در این زمان میزان بارش نیز به حداقل رسیده و گیاه با خشکی مواجه است. خزان برگها راهی بـرا ی فـرار از شـرایط سخت خشکی است. ریزش بذور پیش از خـزان بـرگ هـا و بـاافزایش دمای حداکثر تا 13 درجه سانتی گراد و کاهش بارش در تیر ماه آغاز می شود. ب هطوری که با کاهش محسوس دمـای هـواو رسیدن دمای حداقل به 1- درجه سـانتیگـراد، زمـان خـوابگیاه نیز آغاز می شود .زمان خواب گیاه معلول دمای هوا بـوده ومیزان بارش تأثیر چندانی را بر خواب گیاه و آغاز رشـد مجـددآن نشان نمی دهد. زمان ریزش بذور و خزان برگ ها بـا کـاهشمحسوس بارش و در نتیجه خشکی هوا همراه است.

بحث
مطالعه فنولوژی قیچ نشان داد که در این گیاه رشـد رو یش ـی بـاافزایش بارش و همچنین افزایش دما آغـاز مـی شـود . بـا توجـهبه شکل 2 نظر به اینکه کانال رنگ سبز از اسـفندماه تـا تی ـر مـاهب رروی کانال رنگ قرمز قرار گرفتهاست، نشاندهنده سـبز بـودنبرگ در این دوره است. فاصـله کانـال سـبز از کانـال قرمـز درما ههای اول سال نشان دهنـده شـدت رنـگ سـبز و کـاهش آنب هتدریج تا تیر ماه نشان دهنده کاهش سبزینگی برگ اسـت . در اواسط تیرماه 1388 برخورد کانال قرمز بـا سـبز مشـاهده شـده است. از این ب هبعد رنگ قرمز بر سبز تفرق م ـی یابـد کـه نشـاندهنده زرد شدن برگ اسـت . تغیی ـرات اقلیم ـی و واکـنش گی ـاه نسبت به این تغییرات در این روز موجب انقلاب رنگی در برگ گیاه شدهاسـت . در صـور تی کـه مطالعـه حاضـر در سـالهـا ی مختلف تکرار شود، تأثیر گرمایش جهانی در جلـو افتـادن ای ـن تحول قابل بررسی خواهد بود. همچنین می توان نتیجـه گرفـتکه در زمان خواب گیاه، ساقه نیز تغییر رنـگ داده و بـا کـاهشرنگدانه های منعکس کننده نور قرمز، از رنگ قهوه ای بـه سـمتخاکستری متمایل شده است.
نتایج شکل 3 نشان دهنده تغییر رنـگ سـاقه در طـول سـالاست. تحول رنگ ساقه معمولاً در گیاهان کم است. امـا در ای ـن گیاه با توجه به اینکه برگ ها جهت سازگاری با شرایط خشـ کی می ریزد، به نظر می رسد علت تغییر رنگ مشـهود سـاقه، آفتـابخوردگی و شرایط گرمای رویشگاه باشد.
در شکل 4 برخورد کانال سبز و قرمز در اواخر خـرداد 1388
مطالعه
میوه را می توانیم روز رسیدن میوه بدانیم .قبل از این تاریخ می ـوه سبز رنگ است و بعد از آن بهرنگ زرد می رسد.
نتایج همبسـتگی اسـپیرمن در جـدول3 و 4 نشـان داد کـهتغییرات رنگ ساقه با متوسط دمای ماهانه ه مبستگی معنی دار و منفی دارد و تغییرات رنگ در بـرگ و میـوه بـا بـارش سـالیانهدارای ه م بس تگی معن یداری اسـت و بن ابراین ب ارش ت أثیر مستقیمی در تغییر رنگ و وقوع پدیده های فنولـوژیکی بـرگ ومیوه در گیاه قیچ را دارد. لازم به ذکر است که نتایج فوق حاصل از بررسی گیاه در یک سـال اسـت و بـرای تعم ـیم آن بـهسـا یر سال ها، تحقیقات کاملتر در بازه زمانی بیشتری مورد نیاز است.

  • 1
دانلود پایان نامه