مقالات و پایان نامه ها

تحقیق (پایان نامه) با موضوع بــه، کــه، پرســتاران، حقوق، تاران، هــای، نگــرش، مؤلفــه، اخلاقــی

ــج و درد بیمــار از تمــام راه هــای ممکــن و دلســوزانه گــوش دادن بــه نگرانی هــای بیمــاران. نتایــج تحلی ل آم اری همبس تگی پیرس ون نش ان داد بی ن مؤلف ه درســتکاری و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ، کــه، بــا، ،r، />**، style=”color:، نشــان، بــه، نس

4. متغیر نوعدوستی0/3320/0580/2855/7260/00104/197/0بــا یافته هــای Singh در ســال 2015 بــود کــه نشــان داد رابط ه بی ن متغی ر ن وع دوس تی و رعای ت حق وق بیم اران توســط پرســتاران معنــی دار نمی Read more…

By 92, ago