گری که از نظر سطح تحصیلات و سابقه کاری با پژوهشگر یکسان بود صورت گرفت و پایایی آن 24/1 محاسبه شد.
پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، نمونهها پس از توضیح اهداف و کسب رضایت از آنها انتخاب شدند و پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. به منظور ارزیابی اولیه، سؤالات حیطه آگاهی توسط واحدهای مورد پژوهش پاسخ داده شد و نحوه عملکرد آنها بر روی مولاژ توسط پژوهشگر نمره دهی شد. سپس نمونهها در 1 گروه 01-0 نفره تقسیم شدند و در سه جلسه 61 دقیقهای در 3 روز متوالی آموزش دیدند. نحوه توزیع در این گروهها به انتخاب خود فرد بود تا کسانی که حداکثر مشارکت را با هم داشتند، در یک گروه قرار گیرند. انتخاب سرگروه نیز به عهده خود فراگیر بود. در این روش مدرس )کارشناسی ارشد پرستاری( در جلسه اول و دوم حدود 31 تا 41 دقیقه مباحث اصلی را به صورت سخنرانی و آموزش بر روی مولاژ ارائه میداد و از سرگروهها میخواست که در جلسه )دوم و سوم( بعد با همکاری سایر اعضای گروه، درباره مطالب آموخته شده جستجو کنند و آنها را در قالب سمینار و با استفاده از سخنرانی و مولاژ به مدت 21 تا 31 دقیقه در ابتدای جلسه ارائه دهند. در جلسه سوم آموزش جدیدی ارائه نشد و مطالب قبلی ارائه شده مرور شد و جزوه آموزشی در اختیار کلیه نمونهها قرار گرفت. قبل از برگزاری جلسات دوم و سوم، مدرس فراگیران را در مورد چگونگی تهیه مطالب به منظور نظارت بر محتوا و پوشش کامل اهداف راهنمایی میکرد. در هنگام ارائه فراگیران نیز مدرس به عنوان هماهنگ کننده و به منظور رعایت برنامه زمان بندی ارائه مطالب، پاسخ به سؤالات فراگیران، تکمیل بحث و همچنین
21
برقراری نظم در کلاس حضور داشت. 2 هفته پس از اتمام آموزش پسآزمون گرفته شد.

جدول 1: توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش
فراوانی%) ( مشخصات
2/14 جنسیت
26 )14/2( زن
22 )41/4( مرد
وضعیت تأهل
00 )22/0( مجرد
34 )21/4( متأهل
0 )2/0( مطلقه
2 )4/2( همسر فوت شده
تحصیلات
02 )21( ابتدایی
03 )22/0( راهنمایی
01 )30/3( دیپلم
4 )4/4( فوق دیپلم
4 )4/4( لیسانس و بالاتر
وضعیت اشتغال
00 )22/0( خانه دار
02 )21( کارمند
00 )22/0( کارگر
4 )4/3( بازنشسته
6 )02/1( بیکار
4 )4/3( کشاورز
نسبت مراقب با بیمار
01 )21/4( پدر
02 )21( مادر
2 )4/2( خواهر
3 )6/3( برادر
04 )32/1( همسر
3 )6/3( فرزند
داشتن اطلاعات در مورد احیا قلبی ریوی
00 )30/6( بله
20 )61/4( خیر
نحوه کسب اطلاعات در مورد احیا قلبی ریوی
2 )04/6( مطالعه کتاب
02 )21( رسانههای رادیو و تلویزیون
20 )61/4( بدون اطلاع

تاریخ و ساعت برگزاری پس آزمون در جلسه آخر آموزش اطلاع رسانی شد و به منظور یادآوری، فراگیران با استفاده از تماس تلفنی به محلآموزش فراخوانده شدند. در این مرحله نیز سؤالات حیطه آگاهی مجدداًتوسط نمونهها پاسخ داده شد و نحوه عملکرد واحدهای مورد پژوهشبر روی مولاژ نیز مجدداً توسط پژوهشگر ارزیابی شد.
دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 06 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای توصیف فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی و جهت مقایسه نمرات قبل و بعد از مداخله از آزمون کای اسکوئر وt زوجی استفاده شد. در تمام آزمونها 11/1P < به عنوان اختلاف آماری معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها
جدول 2: توزیع فراوانی مطلق و نسبی سطح آگاهی و عملکرد نمونههای مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش
عملکرد آگاهی
خوب )نمره 22 تا 32( متوسط )نمره 12 تا 22( ضعیف )نمره
کمتر 12( خوب )نمره 13 تا 22( متوسط )نمره 7 تا 12( ضعیف )نمره
کمتر 6(
1 )1( 24 )11( 24 )11( 1 )1( 00 )30/6( 20 )61/4( قبل از آموزش

بعد از آموزش
P-Value
میانگین و انحراف معیار سن واحدهای پژوهش 42/23 ± 00/12 سال بود. اکثریت نمونهها )6/62%( در گروه سنی بیشتر از 41 سال قرار داشتند. اکثریت )2/14%( واحدهای پژوهش را زنان تشکیل دادند. اکثریت افراد )4/61%( اطلاعی در مورد احیاء قلبی ریوی نداشتند و در بین افرادی که از احیاء قلبی ریوی مطلع بودند )6/30%(، اکثریت)21%( افراد اطلاعات خود را از طریق رادیو و تلویزیون و حداقل
)6/04%( آنها از طریق مطالعه کتاب کسب کرده بودند. سایر اطلاعات دموگرافیک نمونههای مورد پژوهش در جدول 0 نشان داده شده است.
قبل از آموزش، آگاهی اکثریت واحدهای مورد پژوهش )4/61%( در مورد احیاء قلبی ریوی در سطح ضعیف بود و هیچ کدام از نمونهها از آگاهی در سطح خوب برخوردار نبودند در حالی که پس از آموزش، اکثریت واحدهای مورد پژوهش )4/61%( آگاهی در سطح متوسط )02-2( و حداقل آنها )3/4%( آگاهی در حد سطح ضعیف داشتند. قبل از آموزش، اکثریت واحدهای مورد پژوهش )011%( در مورد احیاء قلبی ریوی عملکردی در سطح ضعیف و متوسط داشتند اما بعد از آموزش، اکثریت واحدهای مورد پژوهش عملکرد در سطح متوسط )4/61%( و خوب )6/30%( داشتند. آزمون آماری کای اسکوئر اختلاف معناداری بین سطح آگاهی و عملکرد در دو مرحله قبل و بعد از آموزش نشان داد )جدول 2(.

میانگین و انحراف معیار سطح آگاهی واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش به ترتیب 14/3 ± 04/1 و 43/3 ± 20/00 بود و آزمون آماریt زوجی اختلاف معناداری بین میانگین امتیازات آگاهی در دو مرحله قبل و بعد از آموزش نشان داد )110/1P ≤(. میانگین و انحراف معیار سطح عملکرد واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش به ترتیب 02/0 ± 40/01 و 40/4 ± 22/00 بود و آزمون آماریt زوجی اختلاف معناداری بین میانگین امتیازات عملکرد در دو مرحله قبل و بعد از آموزش نشان داد )110/1P ≤(.
بحث

  • 1