2/09 9 مدیریت شکایات
9/991 9/55 9 دوره مکاتبات اداری
9/999

2/05 9 آشنایی با دستورالعملها و قوانین بیمه
9/915 9/12 9 آشنایی با قوانین حقوقی و خطاهای پرستاری
9/991

2/70 9 بهرهوری نیروی انسانی
9/917 9/11 9 مدیریت آموزشی
9/998

9/15 9 دوره خلاقیت و حل مسأله
9/995 9/11 9 مدیریت بحران
9/991

9/21 9 مهارتهای زندگی )خودآگاهی حل مسأله مقابله با خشم(
9/991 9/29 9 روشهای برقراری ارتباط موفق
9/991 15/98 9/82 9 استانداردسازی و اندازهگیری کیفیت خدمات
با توجه به جدول 1 و با تاکید بر میزان مقادیرt بهدست آمده، میتوان مطرح نمود که تفاوت معنیداری در سطح 91/9α = بین میانگین متوسط با میانگینهای آزمودنیها در مؤلفههای «جستجو در اینترنت»، «مهارت ارتباط مؤثر )حل تعارض()تفکر خلاق(»، «گزارش نویسی در پرستاری»، «دورهICDL مهارتهای هفت گانه کامپیوتر»، «اصول مدیریت