دانلود پایان نامه

جدول 4. مقادیر هم بستگی اسپیرمن (2r) بین شاخص 2G-RB و مجموع بارش سالانه
سطح
معنی داری ضریب هم بستگی (ساقه) سطح
معنی داری ضریب هم بستگی
(برگ) سطح
معنی داری ضریب هم بستگی
(میوه)
0/66 -0/139 0/008 0/844** 0/1 0/89*
غنچه ها در اسفند ماه ظاهر شده و در اواخر اسفند ماه شروع بـهگلدهی می نماید .گ لهای زرد رنگ تا اواسط اردیبهشت برروی پای هها خودنمایی کرده و از اواخـر فـروردین مـاه بـا می ـو ههـا ی کپسول 3، 4 و یا 5 باله همراه می شوند. اواسط اردیبهشـت اوج میو هدهی بوده و در این زمان تقریباً 59 درصد پای هها

دانلود پایان نامه