جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع عروس، آلبوم‌های، آلبوم، آتلیه، مراسم، عکاس، عروسی، عکاسی، آلبوم‌ها

آلبوم‌های عروس چند نوع هستند؟اغلب آلبوم‌های عروس که در حال حاضر می‌بینید، در یکی از دو دسته ساده و ژورنالی قرار می‌گیرند. البته هر دوی این آلبوم‌ها می‌توانند در پوشش‌های زیبای چرم یا جیر با Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق (پایان نامه) با موضوع ، مطالع، رف، رفتاره، مص، P<br، ارتق، تغذی، تغیی

رفتــار تغذیــهای در زنــان مــورد مطالع ه بــود )جــدول 4(.جدول 4: نتایج آنالیز رگرسیون بین رفتار تغذیه ای و سازه های الگوی ارتقای سامت پندر در زنان مورد مطالعهشیب خط) b(خطای معیار SE(b)سطح معنی داریمنافع Read more…